انجمن نقطه ویرگول

انجمن نقطه ویرگول | کتابخانه مجازی ایران

برای استفاده از امکانات انجمن و یا تایپ و انتشار رمان خود ثبت نام کرده و به خانواده‌ی نقطه ویرگول بپیوندید!

جایزه‌ها

 1. 5

  اولین ارسال

  با اولین ارسالی، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد! آغاز فعالیتتان مبارک!
 2. 5

  آغاز محبوبیت

  با دریافت اولین پسند، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 3. 10

  ادامه‌ی فعالیت

  بعد از ۲۰ ارسال، این امتیاز به شما تقدیم می‌شود.
 4. 10

  یار وفادار

  با گذشت شش ماه از عضویت، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 5. 10

  کاربر محبوب

  با دریافت ۱۰۰ پسند، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 6. 15

  فعالیت مفید

  با ارسال پنجاه پست، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 7. 20

  فعالیت عالی!

  پس از ۱۰۰ ارسالی، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 8. 20

  کاربر دوست‌داشتنی

  با دریافت ۵۰۰ پسند، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 9. 30

  فعالیت دلگرم‌کننده

  پس از ۳۰۰ ارسالی، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 10. 30

  سالگرد دوستی

  با گذشت یک سال از عضویت، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 11. 30

  محبوب دل‌ها

  با دریافت ۱۰۰۰ پسند، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 12. 40

  همراهی عالی

  پس از ارسال ۵۰۰ پست، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد. ادامه دهید!
 13. 40

  قله‌ی محبوبیت

  با دریافت ۵۰۰۰ پسند، شما قله‌ی محبوبیت را فتح کردید.
 14. 50

  همراهی گرم

  شما ۱۰۰۰ پست ارسال کرده‌اید! فعالیت فوق‌العاده‌تان را ادامه دهید.
 15. 50

  فعالیت فوق العاده

  پس از ۲۰۰۰ پست این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 16. 50

  همراه فعال!

  شما ۳۰۰۰ پست ارسال کرده‌اید! همراه بمانید.
 17. 50

  فعالیت پربار!

  پس از ۴۰۰۰ ارسالی، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 18. 50

  همراه دلگرمی‌بخش

  تبریک! شما ۵۰۰۰ پست ارسال کرده‌اید!
 19. 50

  فعالیت محشر

  پس از ۶۰۰۰ ارسال، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد. شما فوق‌العاده‌اید، ادامه دهید.
 20. 50

  همراه وفادار

  شما ۷۰۰۰ پست ارسال کرد‌اید! به فعالیت عالی خود ادامه دهید.
 21. 50

  دوست فعال نقطه ویرگول

  ۸۰۰۰ ارسالی را تبریک می‌گوییم!
 22. 50

  فعالیت درخشان!

  با ارسال ۹۰۰۰ پست، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد. شما بی نظیرید!
 23. 50

  کادر مدیریت

  ورودتان به کادر مدیریت نقطه ویرگول را صمیمانه تبریک می‌گوییم.
 24. 50

  تولدتان مبارک

  زادروزتان فرخنده!
 25. 50

  یار دیرین

  با گذشت سه سال از عضویت، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 26. 50

  فراتر از محبوبیت

  با دریافت ۱۰۰۰۰ پسند، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 27. 60

  فعالیت آتیشین

  پس از ۱۰۰۰۰ ارسال، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد. به فعالیت آتشین خود ادامه دهید!
 28. 60

  دوست داشتنی ترین

  با دریافت ۵۰۰۰۰ پسند، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 29. 70

  فعالیت ممتاز

  پس از ۱۵۰۰۰ ارسال این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 30. 70

  همراه ممتاز

  شما ۲۰۰۰۰ پست ارسال کرده‌اید! تبریک! فعالیت ممتاز خود را ادامه دهید.
 31. 80

  فعالیت خارق العاده

  پس از ۳۰۰۰۰ ارسالی این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 32. 80

  فعالیت خستگی ناپذیر

  ۴۰۰۰۰ پست! شما بی نظیرید!
 33. 80

  حامی نقطه ویرگول

  پس از ۵۰۰۰۰ ارسالی، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 34. 80

  همراه درخشان

  ۶۰۰۰۰ ارسالی! بیشتر بدرخشید.
 35. 80

  اوج محبوبیت

  هر روز محبوب‌تر از دیروز! دریافت ۱۰۰۰۰۰ پسند را تبریک می‌گوییم.
 36. 90

  همراه خستگی ناپذیر

  پس از ۷۰۰۰۰ ارسالی، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد.
 37. 90

  حامی درخشان

  شما ۸۰۰۰۰ پست ارسال کرده‌اید! تبریک!
 38. 90

  حامی برتر

  پس از ۹۰۰۰۰ ارسالی، این امتیاز به شما تعلق می‌گیرد. چیزی به درو کردن جایزه‌ی برترین ارسال‌کننده نمانده!
 39. 100

  حامی آتشین

  شما ۱۰۰۰۰۰ پست ارسال کرده‌اید! از فعالیت بی نظیرتان سپاسگزاریم!
 40. 100

  سلطان دل‌ها

  دریافت ۱۵۰۰۰۰ پسند را تبریک می‌گوییم. شما محبوب‌ترین هستید!
بالا
ثبت‌نام